Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
Uygulama Standatlar?m?z


METAL ?RET?M

Dikili Tip Panolarda Demonte Edilebilir, Kaynaks?z Mod?ler Yap?dad?r. Duvar Tip Modellerde ?se Kaynakl? Monoblok Yap?dad?r. ?elik Levha, Galvaniz, Paslanmaz ve Aluminyum Olarak ?mal Edilebilir.

Dikli Tip Panolarda Kafes Yap?s? 2,00mm Levha Sacdan , Duvar Tipi Panolarda ?se , G?vde Yap?s?; Pano Boyutlar?na G?re 1,20-1,50mm Levha Sac dan ?mal Edilir.

Karkas Profilleri, K??elerde Galvanizli, ?? Eksenli ?zel Par?alar Yard?m?yla Civatalanarak Olu?turulur. Karkas Yap?s? ?stenildi?inde Yanyana ve Surts?rta Montaj Edilebilir. ?? B?l?mlemeye Uygundur. ?? Ta??y?c? ve Profil Sistemi 20,00mm Aral?klarla Hareket Ettiriliebir. Bu Durum Uygulamalarda Montaj ve Yerle?im Kolayl??? Sa?lar.

Dikli Tip Panolarda Ta??ma ve Zemine Oturum ??in Baza ve D?rt Adet Kald?rma Halkas? Bulunur.

T?m Kapaklar Tek Par?a Olarak ?mal edilmi? B?k?ml? Yap?dad?r. Vidal? Olarak Montaj Edilir, Kolayca S?k?lebilir. Kapaklar Poli?retan D?kme Contal? ( IP54 ) veya DIN 4102B2  S?n?f? Epdm Yap??kan Contal?d?r ( IP42 ) .

?n Kap?lar, ?? noktadan mente?e ve Kilitleme Sistemlidir. ?ste?e G?re, Sa?a veya Sola 110” veya 135” A??labilir. T?m Kapka Yap?s? min. 6mm2 Kesit ?le Kablo veya ?rg? Bak?r ?le Topraklan?r.

T?m Metal Par?alar , ?n Y?zey Temizlik ??leminden Sonra Fosfat veya Kromatlanarak Elektrostatik Toz Boya ?le Boyan?r.

?r?nlere Y?nelik ?l??lendirme Tablolar?nda Verilmi?tir. Tablolarda Anma Pano ?l??leri Kullan?lm??t?r.ELEKTRO MONTAJ

Kompact ?alterler Olarak Siemens, Merlin Gerin, ABB veya M?ller Gibi Markalar Kullan?l?r. T?m ?alter Kesme Ak?mlar? Trafo G??lerine Uygun Olarak ( 36kA, 50kA, 70kA gibi ) ?ng?r?l?p, Proje De?erleri Do?rultusunda Yard?mc? Kontakl? Olarak Kullan?l?r.

Ana Kablo Ba?lant? Terminalleri Direkt El Temas?na Kar?? Korunur.

Motor Koruma ?alterleri ?e?iminde, Gerekli Yard?mc? Kontak , Hata Sinyali v.b Uygulamalara imkan verilir.

G?? Kontakt?r Gruplar?nda da yine ayn? markaland?rmalar tercih edilir.

B?t?n ?alt Malzemeler ve Giri? ??k?? Terminalleri Proje G?sterimleri Do?rultusunda Etiketlenir ve ??aretlenir.

Bara Hatlar?, Elektrolitik Bak?rdan ??lenir. Bara Kesitleri Ak?m ?emalar?na Uygun Nominal Ak?m ve Trafo G??lerine Ba?l? Olu?abilecek K?sa Devre Darbe Ak?mlar? G?z ?n?nde Bulundurularak DIN 43 671 Standard?na Uygun Se?ilir ve DIN 43 673 e G?re ??lenir.

Ba?lant? Noktalar?ndaki Ak?m Ge?i?ine Ait Birle?me Y?zeyleri  Mekanik Olarak Temizlenir ve Birle?tirilir. Bran?man Bara ??k??lar? Is? ?le Daralan Makaron ?le ?zole Edilir.

Ayn? ?ekilde T?m Kablolar K?sa Devre Hesaplar?na Uygun Olarak Secilir ve Renk Kodlamalar? Projelerde Belirtilir.


 

Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009